Fundacja Praca Moc Energia
DOM, DESIGN, PRACA I INNE

Formularz de minimis – jak go wypełnić?

Pomocą de minimis nazywa się rodzaj wsparcia finansowego, niepodlegającego nostryfikacji. Taka pomoc, zgodnie z literą prawa, udzielana jest przedsiębiorcom. W przypadku tego rodzaju pożyczki, nie jest wymagane oficjalne zawiadomienie Komisji Europejskiej.

W myśl idei, wywodzącej się jeszcze z prawa rzymskiego – mikro pożyczka nie ma większego wpływu na stan konkurencji na wolnym rynku. Postępowanie odnoszące się do pomocy de minimis jest regulowane rozporządzeniem Komisji UE z 18 grudnia 2013 roku, które zaczęło obowiązywać z dniem 1 stycznia 2014 roku oraz określa kwotę niepodlegającą zgłoszeniu. Na dzień dzisiejszy nie może ona przekraczać 200 tys. euro w okresie obejmującym 3 lata.

Informacji o formularzu, który należy złożyć, ubiegając się o ten rodzaj pomocy, udzieli nam specjalista z istniejącego już od 20 lat na rynku, Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE S.A.

Formularz ubiegania się o de minimis – krok po kroku

Sekcja A

W części tej należy zawrzeć informacje dotyczące zarówno podmiotu, który ubiega się o pomoc, jak i te dotyczące wspólnika spółki cywilnej lub osobowej wnioskującego o pomoc de minimis w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce. W punktach od 1 do 3 należy podać podstawowe informacje na temat wnioskodawcy oraz jego działalności (np. NIP, imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz siedzibę przedsiębiorstwa).

Jeśli o de minimis wnioskuje osoba, będąca wspólnikiem spółki jawnej, cywilnej lub partnerskiej, komandytowej czy komandytowo-akcyjnej w sekcji tej podaje się informacje dotyczące tejże spółki, która funkcjonuje na rynku. Jeśli nie posiada ona swojej siedziby, należy podać imiona i nazwiska wszystkich wspólników. W punkcie 4 podajemy identyfikator gminy, w której wnioskodawca mieszka lub prowadzi działalność gospodarczą. Każda gmina posiada siedmiocyfrowy kod, nadany mu rozporządzeniem Rady Ministrów.

W punkcie 5 określa się formę prawną podmiotu, prawidłową zaznaczając znakiem X. Punkt 6 pozwala na określenie wielkości podmiotu. Przed wypełnieniem tejże rubryki, warto zapoznać się z klasyfikacją przedsiębiorstw. Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa to takie, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników, a ich dochód roczny nie przekracza 50 mln EUR, kategoria MŚP definiuje małe przedsiębiorstwa jako podmioty zatrudniające mniej niż 50 pracowników a obrót roczny nie przekracza 10 mln EUR.

Według definicji w tejże kategorii mikroprzedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 pracowników a roczny obrót nie przekracza 2 mln EUR. Punkt 7 wymaga zgłoszenia klasy działalności, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem. W punkcie 8 podajemy datę rozpoczęcia działalności, a w 9 określamy powiązania z innymi przedsiębiorcami. Punkt 10 wymaga podzielenia się informacją o utworzeniu wnioskodawcy w wyniku podziału innego przedsiębiorstwa lub połączenia z innym przedsiębiorcą, a tym przejęcie innego przedsiębiorcy.

Sekcja B

W części tej zawieramy informacje, dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, który stara się o pomoc de minimis. Sekcję B wypełniają tylko te podmioty, którym ma być udzielona pomoc de minimis a jej wartość ustala się na podstawie ich stopy referencyjnej. Podmioty, ubiegające się o refundację składek na ubezpieczenie społeczne, udzielane jako de minimis (spełniające warunki rozporządzenie Komisji Europejskiej z dnia 18 grudnia 2013 roku) części tej nie wypełnia.

Sekcja C

W sekcji C zawieramy wszelkie informacje dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przed podmiot, ubiegający się o udzielenie pomocy de minimis. Warto zwrócić uwagę na problem rozdzielności rachunkowej. Polega ona na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla działalności i właściwego przypisywania przychodów oraz kosztów a także określeniu dokumentacji zdefiniowanej w ustawie o rachunkowości, obejmującej zasady prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów oraz przychodów.

Sekcja D

Część ta zawiera informacje dotyczące pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. Jej celem jest określenie, czy pomoc zostanie spożytkowana na pokrycie dających się zidentyfikować kosztów oraz czy na ich realizację podmiot otrzymał już wsparcie z innych źródeł.

Więcej informacji na temat postępowania z formularzem można znaleźć na stronie http://tise.pl/offers/pozyczka-dla-lodzkich-mikrofirm/. Dodatkowo specjaliści TISE doradzą, a nawet przeprowadzą wszelkie niezbędna formalności.


Nie opuść innych artykułów i programów
Zapisz się do comiesięcznego newslettera