STATUT

Zapraszamy do zapoznania się z naszym statutem. Wersję PDF można pobrać w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Fundacja Rozwoju Indywidualnego „Praca Moc Energia”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Artura Olejarczyka zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Piotra Grzegorza Banderskiego, w dniu 21 lutego 2014 roku.

 §2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłączenie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 5. Fundacja dla wykonania zadań statutowych może tworzyć stałe lub czasowe placówki na terenie całego kraju, przystępować do spółek lub fundacji na zasadach ustalonych przez Zarząd fundacji, z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy fundacji w wybranych językach obcych.
 7. Fundacja może zatrudniać pracowników lub zlecać zadania innym podmiotom.
 8. Fundacja może używać nazwy skróconej: Fundacja „Praca Moc Energia”.

§3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. pracy i polityki społecznej.

§4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

ROZDZIAŁ II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§6

Podstawowymi celami Fundacji są:

 1. Wspieranie wszelkich możliwych dróg rozwoju indywidualnego człowieka, ze szczególnym naciskiem na upowszechnianie i rozwój kultury i sztuki, a także właściwego stosunku do rozwoju indywidualnego, pracy nad samym sobą, podnoszenia uwagi i świadomości dotyczącej otaczającego świata.
 2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i zwracanie uwagi na integrację i reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niesłyszących i słabosłyszących.
 3. Rzetelne przekazywanie informacji z zakresu kultury, sztuki oraz nauki za pośrednictwem wszystkich środków komunikacji społecznej wśród młodzieży i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niesłyszących.
 4. Wspieranie rozwoju techniki, technologii, innowacyjności oraz nauk społecznych.
 5. Edukacja kulturalna polegająca szczególnie na kształtowaniu właściwego stosunku do kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 6. Pomoc potrzebującym wobec wystąpienia sytuacji kryzysowych w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar katastrof i klęsk żywiołowych poprzez działalność charytatywną.
 7. Działania wspierające ochronę zdrowia fizycznego i umysłowego oraz promocja zdrowia samego w sobie, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści płynących z odpowiedniej diety.
 8. Promowanie właściwego stosunku do ekologii, przyrody, ochrony zwierząt, a także dziedzictwa przyrodniczego.
 9. Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, a także działalność na rzecz podmiotów trzeciego sektora.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działanie na rzecz rozwoju sztuki i mediów niezależnych w Polsce i na świecie, w tym swobodnego przepływu i dostępu do informacji niezbędnej dla rozwoju życia kulturalnego i artystycznego, edukacji społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia.
 2. Działalność kulturalno-oświatowa, szczególnie w zakresie wspierania, aktywności edukacyjnej, szkoleniowej informacyjnej oraz promocyjnej.
 3. Działanie na rzecz porozumienia i komunikacji międzyludzkiej w ramach wszelkich programów o charakterze integracji i współpracy międzynarodowej w zakresie szeroko pojętej sztuki i kultury.
 4. Inicjowanie i wspieranie działań szerzących wiedzę społeczną o roli kultury w zbliżeniu narodów, wspieranie idei ponadgranicznej współpracy.
 5. Inicjowanie i realizacja działań na rzecz rozwoju sztuki synkretycznej oraz stymulowanie twórczego ruchu w środowiskach artystycznych.
 6. Działanie na rzecz pomocy osobom zagrożonym dyskryminacją społeczną poprzez umożliwienie im dostępu do dóbr kultury i edukacji oraz integralnego rozwoju osobistego.
 7. Organizowanie szkoleń i prelekcji z zakresu działań na rzecz bezpieczeństwa osobistego.
 8. Działania na rzecz ochrony dzieci i młodzieży przed cyberprzemocą.
 9. Działania w zakresie integracji społecznej.
 10. Inicjowanie, wspieranie i promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi kultury
  i edukacji.
 11. Inspirowanie i organizowanie ruchu społecznego wokół celów Fundacji oraz upowszechnianie wiedzy o jej działalności.
 12. Promowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie technologii, sposobu przekazu, animacji i edukacji społeczeństwa, psychologii, neurologii oraz szeroko rozumianego terminu NLP (programowanie neurolingwistyczne).
 13. Stworzenie interaktywnej platformy internetowej opisującej kulturę, sztukę, a także podejmującą zagadnienia naukowe.
 14. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
 15. Działalność charytatywna, pomocowa i edukacyjna, polegająca na wzbogacaniu współczesnej myśli i metod działania w zakresie opieki i pomocy społecznej, promocji zdrowia, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży ciężko lub nieuleczalnie chorej, pochodzącej z ubogich, marginalizowanych społecznie środowisk oraz wśród wychowanków domów dziecka i placówek adopcyjno-opiekuńczych, a także osób niesłyszących i słabo słyszących.
 16. Tworzenia ośrodka pracy Fundacji.
 17. Działania na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej w kraju poprzez promocję i propagowanie małych przedsiębiorstw i innych przedsięwzięć gospodarczych, organizowanych przez bezrobotnych lub dających im zatrudnienie, w celu rozwoju gospodarczego kraju.
 18. Realizacja projektów podnoszących kluczowe kompetencje, właściwe postawy oraz umiejętności przydatne na rynku pracy.
 19. Działania z zakresu doradztwa zawodowego.
 20. Realizacja zadań z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.
 21. Propagowanie działań oraz organizacja szkoleń z zakresu przedsiębiorczości i wiedzy o ekonomii.
 22. Organizowanie szkoleń i warsztatów dotyczących tzw. kompetencji miękkich, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych.
 23. Przedstawienie zalet samodzielnej działalności gospodarczej w formie organizowania szkoleń, konferencji, organizowania spotkań z potencjalnymi kontrahentami, wydawanie biuletynów informacyjnych, gromadzenie danych zezwalających na ustalenie płaszczyzn działania i form dla nowo powstałych i powstających podmiotów, o których mowa w punkcie powyżej.
 24. Udostępnianie na korzystnych warunkach rozwijającym się podmiotom gospodarczym oraz firmom tworzącym nowe miejsca pracy wirtualnej powierzchni do prowadzenia stron multimedialnych, serwisów internetowych, sklepów online, wizytówek, korespondencji, etc., poprzez Inkubator Przedsiębiorczości i Inkubator Technologiczny, oraz udzielanie im pomocy organizacyjnej, informatycznej, porad z zakresu public relations i współpracy z mediami, jak również wskazywanie najodpowiedniejszych struktur organizacyjnych, a także szkolenia BHP.
 25. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 26. Inicjowanie i podejmowanie społecznych działań dotyczących promocji kultury, sztuki i wyrobów artystycznych oraz nauki i dostępu do nowinek naukowych i technologicznych.
 27. Ogłaszanie, inicjowanie i organizowanie wszelkiego rodzaju odczytów, zjazdów, spotkań autorskich dotyczących kultury, sztuki, nauki, imprez artystycznych, koncertów, wystaw wynikających z zadań i działalności Fundacji.
 28. Promocja świadomego życia oraz wyborów indywidualnych poprzez zapewnienie dostępu do szeroko rozumianej kultury i sztuki.
 29. Inspirowanie społeczeństwa do świadomego rozwoju indywidualnego poprzez kontakt z nowościami z zakresu nauki o człowieku, neurologii, psychologii.
 30. Inspirowanie twórców i młodych ludzi do tworzenia dzieł tematycznie związanych z zadaniami Fundacji.
 31. Współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy innymi instytucjami i organizacjami podejmującymi podobne zadania co Fundacja.
 32. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi i samorządowymi w celu opracowania i realizacji programów związanych z propagowaniem kultury i sztuki w społeczeństwie.
 33. Inicjowanie projektów wynikających z zadań Fundacji i organizowanie publicznych zebrań i dyskusji nad nimi.
 34. Prowadzenie baz danych związanych tematycznie z celami statutowymi Fundacji.
 35. Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjno-szkoleniowej oraz wydawniczej promującej prace zgodne z profilem Fundacji.
 36. Prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej (w tym wydawniczej) związanej z zadaniami i profilem Fundacji.
 37. Promowanie w kraju i za granicą artystów niedocenianych, młodych, undergroundowych, uprawiających marginalne działanie interaktywnej sztuki, ludzi sztuki z drugiego obiegu.
 38. Promowanie oraz informowanie na temat osiągnięć polskich naukowców, wynalazców oraz ośrodków badawczych i naukowych.
 39. Wspieranie i organizowanie działań (inicjatyw jak koncerty, wernisaże, wystawy, itp.) kulturalnych oraz wszelkich kierunków działalności artystycznej i kulturalnej w szczególności twórców i organizacji związanych z muzyką, malarstwem, fotografią i teatrem.
 40. Zamawianie dzieł sztuki oraz ich promocja.
 41. Edukację społeczeństwa do wspierania, uczestnictwa i tworzenia kultury oraz systematyzowanie i aktualizowanie wiedzy naukowej i specjalistycznej.
 42. Aktywizację osób wykluczonych społecznie, niepełnosprawnych do tworzenia
  i uczestnictwa w kulturze z naciskiem na osoby niesłyszące i słabo słyszące.
 43. Inicjowanie, prowadzenie, finansowanie i organizowanie działań kulturalnych oraz dotyczących rozwoju i promocji wiedzy oraz nauki.
 44. Współpraca z terenowymi organami samorządowymi oraz instytucjami
  i organizacjami kultury na terenie kraju zajmującymi się animacją życia kulturalnego.
 45. Współpraca z polskimi i zagranicznymi uczelniami wyższymi, innymi placówkami naukowymi i edukacyjnymi w zakresie realizacji projektów badawczych, edukacyjnych oraz szkoleniowych.
 46. Działania na rzecz szkół i innych jednostek edukacyjnych oraz samorządowych z zakresu bezpieczeństwa i zasad zachowania kryzysowego.
 47. Eksploracja oraz przywrócenie do obiegu kulturowego dzieł muzycznych zapomnianych bądź nieodkrytych.
 48. Umożliwianie współpracy różnorodnych środowisk i instytucji oraz organizacji NGO w projektach partnerskich jako odpowiedź na zapotrzebowanie w zakresie edukacji kulturalnej i naukowej społeczeństwa.
 49. Rozbudzanie i rozwijanie potencjału artystycznego u dzieci i młodzieży, w szczególności wśród osób niesłyszących i słabo słyszących.
 50. Działania na rzecz rozwoju pasji i talentów dzieci i młodzieży.
 51. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz kursów.
 52. Prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
 53. Propagacja współzawodnictwa oraz zdrowej konkurencji wśród dzięki i młodzieży poprzez organizację wydarzeń sportowych oraz edukacyjnych.
 54. Organizacja wydarzeń sportowych jako formy zabezpieczania czasu wolnego dzieci, młodzieży oraz dorosłych i eliminacji alternatywy dla zachowań aspołecznych.
 55. Prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych.
 56. Organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych, różnych form wypoczynku oraz pomocy finansowej i rzeczowej dla ośrodków i organizacji pracujących z osobami niesłyszącymi i słabo słyszącymi.
 57. Prowadzenie działalności wydawniczej celem zbierania funduszy na wsparcie i rozwój organizacji pracujących z osobami niesłyszącymi i słabo słyszącymi.
 58. Prowadzenie działalności promujących rozwój i budowę poczucia własnej wartości, pewności siebie oraz świadomego wyboru drogi życiowej u młodzieży oraz osób dorosłych.
 59. Organizacja konferencji oraz innych wydarzeń z zakresu upowszechniania wiedzy, edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki IT, przedsiębiorczości i biznesu oraz rozwoju osobistego.
 60. Upowszechnianie wiedzy z wykorzystaniem nowych technologii; budowę platform edukacyjnych i szkoleniowych.
 61. Promocję i organizowanie wolontariatu oraz akcji charytatywnych.
 62. Realizacja projektów edukacyjnych, wychowawczych oraz społecznych, aktywizujących do działań wolontariackich.
 63. Wspieranie idei adopcji serca oraz w jakiejkolwiek postaci.
 64. Sponsorowanie programów promujących cele Fundacji w środkach masowego przekazu.
 65. Finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacjach obiektów związanych z działalnością Fundacji.
 66. Finansowanie przedsięwzięć ukierunkowanych na realizację celów Fundacji.

§8

Działalność wymieniona w § 7 może być prowadzona jako działalność odpłatna lub nieodpłatna pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2500 zł (słownie: dwa i pół tysiąca złotych), z czego kwota 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) jest przeznaczona na działalność gospodarczą.

§10

1.      Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej bieżącej działalności pochodzą w szczególności z:

 • 1.1. Darowizn, spadków, zapisów.
 • 1.2. Subwencji i dotacji od osób prawnych i fizycznych.1.3. Wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat, kapitałowych, papierów wartościowych, aktywów, nieruchomości i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym, itp.1.4. Dochodów z działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację.1.5. Dochodów z majątku fundacji.1.6. Dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.1.7. Dochodów z opłat inkubacyjnych.1.8. Prowadzonej działalności gospodarczej, której przedmiotem wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) są następującej rodzaje działalności (w kolejności numerycznej):

18.11.Z Drukowanie gazet
18.12.Z Pozostałe drukowanie
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
31.02.Z Produkcja mebli kuchennych
31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych
32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
32.40.Z Produkcja gier i zabawek
32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej
35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej
35.14.Z Handel energią elektryczną
38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.31.Z Tynkowanie
43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z Malowanie i szklenie
43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
49.32.Z Działalność taksówek osobowych
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
49.41.Z Transport drogowy towarów
49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych
53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
58.11.Z Wydawanie książek
58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
58.13.Z Wydawanie gazet
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z Działalność portali internetowych63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
69.10.Z Działalność prawnicza
69.20.Z Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
71.11.Z Działalność w zakresie architektury
72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.20.Z Działalność fotograficzna
74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
79.11.A Działalność agentów turystycznych
79.11.B Działalność pośredników turystycznych
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.29.Z Pozostałe sprzątanie
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.A Nauka języków obcych
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
91.01.B Działalność archiwów
94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych
94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację ze źródeł zewnętrznych jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

3. Fundacja może przeznaczać środki finansowe na spłatę zobowiązań finansowych w tym spłaty kredytów, zaciągniętych wyłącznie na realizację zadań wynikających z celów statutowych.

4. Zarząd Fundacji może lokować majątek Fundacji na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych, udziałach spółek, jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, nieruchomościach, a także poprzez udzielanie oprocentowanych pożyczek. Przy lokacie majątku Fundacji winna być brana pod uwagę w pierwszym rzędzie ochrona przedmiotu inwestycji przed jej dochodowością według zasady priorytetu bezpieczeństwa nad zyskiem.

5. Majątek Fundacji może być obciążony zobowiązaniami do wysokości nie przekraczającej 50% jego wartości, jednak tylko na cele związane z utrzymaniem składników majątku lub podniesieniem ich rentowności.

6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa dziedziczone długi.

ROZDZIAŁ IV. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§11

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.
 2. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania.
 3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.
 4. Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji.
 5. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nas ich działalnością.
 6. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem. Dla zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.
 7. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.
 8. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
 9. Do prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może powoływać odrębne jednostki organizacyjne używające nazwy własnej, związanej z prowadzoną działalnością oraz wyróżnika literowego OD; jednostki te mogą prowadzić samodzielnie rozliczenia finansowe, rachunkowość i księgowość, przekazując corocznie cały zysk na cele statutowe Fundacji.
 10. Działalność gospodarcza ma charakter uboczny wobec działalności statutowej Fundacji.
ROZDZIAŁ IV. WŁADZE FUNDACJI

§12

Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Zarząd

§13

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Fundatora na czas nieokreślony.

2. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c) śmierci członka Zarządu.

3. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora w drodze pisemnego wypowiedzenia.

 §14

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 3. a) kierowanie działalnością Fundacji,
 4. b) realizacja celów statutowych,
 5. c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
 6. d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 7. e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 8. f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 9. g) składanie wniosku do Fundatora o zmianę statutu,
 10. h) wnioskowanie do Fundatora o połączenie lub likwidację Fundacji.
 11. Zarząd co roku zobowiązany jest złożyć roczne sprawozdanie z działalności Fundacji na ręce Fundatora.

§15

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości, listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Sposób reprezentacji

§16

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. Fundacja może powołać rzecznika prasowego, upoważnionego do informowania o działaniach i założeniach statutowych Fundacji na użytek środków masowego przekazu.
ROZDZIAŁ V. RADA FUNDACJI

§17

 1. Rada Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji, powoływanych przez Fundatora na czas neokreślony.
 2.  Członkostwo w Radzie Fundacji ustępuje na skutek:
  • złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
  • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  • śmierci członka Rady Fundacji,
  • działalności sprzecznej z interesami i dobrem Fundacji.
 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu w następstwie zdarzeń wymienionych w ust. 2c niniejszego paragrafu, skład Rady Fundacji uzupełniany jest przez Fundatora.

§18

Uprawnienia i obowiązki Rady Fundacji

 1. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności więcej niż połowy członków Rady Fundacji. W przypadku równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
 2. Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji jej Przewodniczący. Strukturę, tryb i formy działania Rady Fundacji określa „Regulamin Rady Fundacji”, uchwalony przez Radę Fundacji.
 3. Do szczególnych obowiązków Rady Fundacji należy:
 4. odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
 5. nadzór nad działalnością Fundacji, w szczególności nad realizacją przez Fundację celów statutowych,
 6. ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu Fundacji,
 7. ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
 8. opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych, rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności Fundacji,
 9. opiniowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Fundacji z wykonywania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym,
 10. inspirowanie kierunków działania Fundacji,
 11. wybór audytora.
 1. Ponadto Rada Fundacji:
  a) wykonując obowiązki określone w ust. 3 może zasięgać opinii ekspertów,
  b) może wyrażać opinie we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji.

§19

 1. Członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia swojej funkcji w Fundacji.
 2. Członkom Rady Fundacji przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w pracach Rady.

§20

Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji oraz zasady zwrotu kosztów uczestnictwa w pracach Rady Fundacji określa „Regulamin Rady Fundacji”.

ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§21

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

 §22

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundator na wniosek Zarządu Fundacji.

§23

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw pracy i polityki społecznej.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator na wniosek własny lub na wniosek Zarządu Fundacji.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.