DOM, DESIGN, PRACA I INNE

Jak przebiega rejestracja w UDT?

Zgodnie z aktualnymi przepisami, urządzenia transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu podlegają rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego oraz regularnych przeglądów konserwacyjnych UDT wraz z decyzją o dopuszczeniu do ruchu. Sprawdź, jak przebiega rejestracja w UDT.

Przygotowanie urządzenia do rejestracji w UDT

Zarejestrowanie urządzenia, które podlega DT jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Procedura rejestracji wymaga przedłożenia odpowiedniej dokumentacji dźwignicy oraz złożenia stosowanego wniosku do lokalnej jednostki UDT.


Nie opuść innych artykułów i programów
Zapisz się do comiesięcznego newslettera


Dokumentacja techniczna, która powinna być przedstawiona UDT musi zawierać m.in.:

  • techniczny opis urządzenia,
 • schemat pneumatyczny, hydrauliczny i elektryczny,
 • kopię świadectw przebytych badań technicznych,
 • instrukcję eksploatacji,
 • dokumentację uzupełniającą,
 • rysunek zestawieniowy.

Do wniosku o przeprowadzenie badania technicznego należy załączyć dwa komplety dokumentacji urządzenia w języku polskim. Po zweryfikowaniu zgłoszenia przez lokalną jednostkę UDT i uzupełnieniu ewentualnych braków UDT wytypuje inspektora UDT, który po ustaleniu dogodnego dla przedsiębiorcy terminu wykona badanie odbiorcze.

Badanie odbiorcze urządzenia

W trakcie badania odbiorczego przeprowadzanego przez inspektora UDT w obecności przedsiębiorcy, uprawnionego konserwatora i uprawnionego operatora, organ właściwej jednostki UDT wykona:

 • sprawdzenie zgodności wyposażenia i konstrukcji urządzenia z przesłaną dokumentacji,
 • wykona badanie odbiorcze u eksploatującego,
 • sprawdzi stan techniczny i prawidłowość oznakowania urządzenia,
 • określi prawidłowość i kompletność dokumentacji technicznej.

Zakres badania odbiorczego powinien obejmować:

 • przeprowadzenie prób funkcjonowania urządzenia w zainstalowanej wersji montażowej z obciążeniem oraz prób z przeciążeniem lub prób równoważnych,
 • sprawdzenie prawidłowości zainstalowania urządzenia.

Urządzenie powinno być uprzednio przygotowane do badania odbiorczego, zainstalowane i sprawnie technicznie. Poza tym eksploatujący musi zapewnić bezpieczne warunki do przeprowadzenia badania, a także udostępnić niezbędne przyrządy oraz obciążenia.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji badania inspektor UDT wystawi protokół z badania oraz wyda decyzję, która umożliwi legalną eksploatację dźwignicy, a także wystawi rachunek za zrealizowaną usługę.

Badania kontrolne i okresowe

Poza badaniem odbiorczym urządzenie podlegające UDT musi być cyklicznie poddawane badaniom kontrolnym oraz okresowym, które ustalą, czy w trakcie eksploatacji nie doszło do zmian instalacyjnych lub awarii mogących zagrozić życiu operatorów oraz najbliższego otoczenia dźwignicy. Badania okresowe i kontrolne przeprowadza się na wniosek eksploatującego raz do roku. Jeśli w trakcie eksploatacji doszło do usterki lub wypadku, konieczne jest zgłoszenie wniosku o doraźne badanie techniczne.

Szukasz firmy, która maksymalnie ułatwi Ci zgłoszenie urządzenia do UDT oraz przygotuje urządzenia podlegające dozorowi technicznemu do badań odbiorczych, kontrolnych, okresowych i doraźnych? Sprawdź ofertę firmy dźwigowej Urbanek, która świadczy usługi z zakresu przeglądu UDT.


Podobał Ci się artykuł? Wspieraj nas poprzez ubezpieczenia od IdeaFairPlay!

Idea Fair Play