Fundacja Praca Moc Energia
DOM, DESIGN, PRACA I INNE

Wypadek w pracy – podstawowe informacje

(KRAKOWIACZEK) W ramach tego obowiązku pracodawca musi zapobiegać zagrożeniom wynikającym z wykonywanych prac, wykonywać oceny ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska w firmie, dopasować warunki pracy do indywidualnych możliwości pracownika poprzez właściwe planowanie i organizowanie pracy, dobór maszyn i innych urządzeń oraz narzędzi pracy, stosować nowoczesne rozwiązania technologiczne dostępne na rynku, zastępować niebezpieczne narzędzia, maszyny czy procesy technologiczne urządzeniami bezpieczniejszymi, zapewnić środki ochrony zbiorowej i osobistej, a także powinien instruować pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Należy wyjaśnić jakie zdarzenie traktowane jest jako wypadek w pracy. Otóż za wypadek w pracy uważa się zdarzenie, które spełnia łącznie 4 kryteria:

  • musi być to zdarzenie nagłe,
  • spowodowane przyczyną zewnętrzną,
  • musi nastąpić w związku z wykonywaną pracą podczas wykonywania zwykłych czynności lub z polecenia pracodawcy, a także podczas pozostania w dyspozycji pracy pomiędzy siedziba firmy, a miejscem wykonywania zleconego zadania -oraz musi spowodować śmierć lub uraz pracownika, taki jak uszkodzenie tkanek, skaleczenia, złamania, oparzenia, odmrożenia, zatrucia, itp.

Do rodzajów wypadków w pracy zaliczamy: śmiertelny (kiedy śmierć pracownika następuje w przeciągu 6 miesięcy od daty zdarzenia), ciężki (gdy zdarzenie powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu taki jak utrata wzroku, słuchu, zdolności motorycznych, itp), lekki (każdy inny wypadek, który nie obejmuje śmierci i wypadku ciężkiego), oraz zbiorowy wypadek przy pracy (kiedy poszkodowane są co najmniej 2 osoby).

W chwili zaistnienia wypadku na terenie zakładu pracy pracodawca ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym, zabezpieczenia miejsca wypadku, niezwłocznego wezwania służb ratunkowych, powiadomienia inspektora pracy i prokuratora (w przypadku wypadku śmiertelnego, ciężkiego, zbiorowego, powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, sporządzanie protokołu powypadkowego i doręczenie go poszkodowanemu oraz inspektoratu pracy, a także zarejestrowania wypadku w rejestrze wypadków i karcie wypadku.

Należy pamiętać, że przy każdym wypadku poszkodowanemu należy się odszkodowanie za poniesione krzywdy i powinno się tego dochodzić zarówno od pracodawcy, jak także z ZUS i dodatkowego ubezpieczyciela (jeśli posiadamy taki wariant). Warunkiem przyznania świadczenia dla poszkodowanego jest dostarczenie prawidłowej i kompletnej dokumentacji dlatego też pracodawca powinien zadania wykonać sumiennie i zgodnie z rzeczywistością.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl (numer seryjny:536a5cd5-cd18-461c-ae0e-5ff05bef4303)


 

Przeczytaj także

Statystyka wypadków i zdarzeń potencjalnie wypadkowych

PROFIT24

Nietrzeźwość, a wypadek przy pracy

PROFIT24